Nyheter

Står kulturen sterkt i Salten?

Foto: Henrik Dvergsdal

Salt-stæmma i Stormen 2014. Foto: Henrik Dvergsdal

Telemarksforskning har etter oppdrag fra Salten kultursamarbeid og de ni kommunene i Salten gjennomført en utredning for å kartlegge kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst -og kultur i regionen.

Utredningen, som ble gjennomført våren 2017, satte fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i Saltens kommuner og kultursamarbeidet. Funnene skal bidra til å sikre et godt og allsidig kulturtilbud for innbyggerne i Salten, også i fremtiden. I juni ble rapporten lagt frem for Salten Regionråd og det jobbes nå videre med funnene både i kommunene og kultursamarbeidet.

– Et velfungerende kulturliv har stor betydning både i et folkehelseperspektiv og for å skape attraktivitet og bolyst i kommunene, sier Hege Klette, prosjektleder for Salten Kultursamarbeid. For å lykkes i arbeidet blir det stadig viktigere å ha kunnskap om - og ressurser til å utløse midler gjennom ulike nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger.

Bakgrunn

Ønsket om en kulturutredning kom frem på en av Salten Kultursamarbeids nettverkssamlinger for kulturledere, kulturskolerektorer og politikere fra Salten. Et samlet nettverk ønsket en utredning for å gjøre kommunene bedre i stand til å jobbe strategisk med kulturarbeidet. Høsten 2016 fikk kultursamarbeidet 150 000 gjennom Regionalt Næringsfond for å gjennomføre arbeidet.

Kulturutredningen
Telemarksforskning fikk etter en anbudsrunde oppdraget. Utredningen består av en skreddersydd kulturindeksrapport for kommunene i Salten, supplert med kulturindekstall fra Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) og grunnskolens informasjonssystem (GSI for kulturskole). Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant kulturansatte og samarbeidspartnere som dannet grunnlag for en strategisk workshop hvor kulturledere, kulturskolerektorer og politikere deltok. På workshopen ble det jobbet videre med ulike problemstillinger som belyste sentrale aspekter for den videre utvikling av kulturtilbudet og kultursamarbeidet i Salten-regionen.

Den ferdige rapporten fokuserer på kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst og kultur med utgangspunkt i 2015 tall. På grunn av de økonomiske rammene i prosjektet ble idrett holdt utenfor.

– Vi var svært tilfreds med å få en tungvekter innen kulturforskning til å gjennomføre arbeidet, sier prosjektleder. Kulturutredningen har gitt oss fyldig kunnskap om dagens kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst og kultur i regionen. Nå gjenstår det viktige arbeidet med å ta denne kunnskapen videre i det lokale arbeidet.

Noen hovedfunn

  • Grunnlaget for samarbeid er godt
  • Behov for kompetansedeling
  • Økonomi påvirker forutsetningene
  • Stort sett mest tilfreds med kulturtilbudet i Bodø
  • Bare Hamarøy og Steigen har flere museumsbesøk enn forventet
  • De fleste kommunene har et potensiale for flere filmfremvisninger
  • Generell nedgang i bibliotekbesøk, men Stormen Bibliotek gir en betydelig økning
  • De fleste kommunene i Salten har en god kulturskoledeltagelse
  • Bodø kommune bruker størst andel av driftsbudsjettet på kultur om idrett inkluderes

Les mer utfyllende om hovedfunnene.

Les mer om detaljene i rapporten og resultatene fra spørreundersøkelsen.


– Nasjonalt satses det nå stort for å legge til rette for kreative næringer. I Salten har vi et potensiale for å øke antall kulturarbeidere innenfor både media, kunstnerisk produksjon og formidling. Ved å stimulere til økt kunstnertetthet i regionen kan vi også være med å bidra til innovasjon. Det kan gi nye spennende tilbud som gir både økt livskvalitet og vekst i regionen, avslutter Hege Klette.