Nyheter

Ny strategi

Du-E prosjektet - Steigenbarnehagen Engeløya

På årsmøtet i 2019 vedtok Salten regionråd ny Strategiplan for Salten kultursamarbeid for perioden 2020 - 2024.

Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer

Formålet med planen er å beskrive mål og retning som danner grunnlaget for årlige arbeidsprogram for kultursamarbeidet. I arbeidet med planen er det tatt hensyn til tidligere strategier, anbefalinger fra kulturutredningen for Salten, regionale og nasjonale planer.

Om planen
Salten kultursamarbeid ønsker at innbyggerne skal føle en tilhørighet til Salten. Kultursamarbeidet skal arbeide for kultur- og ressursutvikling i regionen, bidra til større mangfold og øke interessen for kultur, utveksle og heve kompetansen, samt styrke de kulturelle nettverkene.

For å bidra til å skape en Salten-identitet har kultursamarbeidet tradisjonelt jobbet mye med regionale prosjekter. Disse fellesprosjektene ansees som viktige og ikke minst synlige markører for samarbeidet, Men en ensidig satsning på prosjektrettet aktivitet, hvor realisering og finansiering av egne prosjekter blir hovedfokus, kan redusere muligheten for å bidra til å løfte den totale kulturaktiviteten for dem som bor og virker i Salten.

Ved også å jobbe med nettverk og dele kunnskap om mulighetene som fins kan vi bidra til at flere regionale, nasjonale og internasjonale kulturkroner tilfaller regionens aktører. Summen av disse midlene kan langt overstige det kultursamarbeidet klarer å skaffe gjennom midler til egne prosjekt-aktiviteter. En økt satsning på denne typen aktivitet kan dermed bidra positivt for det totale kulturlivet i Salten. Både i form av penger, men også i form av å tiltrekke seg aktiviteter og prosjekter som ellers ikke ville kommet regionens innbyggere til gode.

Les mer i Strategiplan for 2020 - 2024.

Demokrati og samfunnsutvikling
Både nasjonale og fylkeskommunale planer fremhever kulturens viktige rolle for demokratiet og samfunnsutviklingen. Den samler oss, bidrar til mangfold, inkludering og skal være tilgjengelig for alle. Dette tar også kultursamarbeidet med seg i sitt videre arbeid. Både fellesskap og miljø vil være gjennomgående perspektiver fremover.