Vedtekter

Salten Kultursamarbeid

§ 1. Formål
Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for at:

Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer.

Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

§ 2. Medlemmer
Kommunene i Salten Regionråd er medlemmer i Salten Kultursamarbeid. Andre offentlige myndigheter og organisasjoner som arbeider med kulturoppgaver kan også være medlemmer. Årsmøtet bestemmer hvem som skal være medlemmer i Salten Kultursamarbeid.

§ 3. Organisasjonen
Salten Kultursamarbeid er et faglig selvstendig underutvalg av Salten Regionråd..

Salten kultursamarbeid består av følgende organer:

 1. Årsmøtet
 2. Styret i kultursamarbeidet
 3. Arbeidsutvalg
 4. Administrasjonen

Kultursamarbeidet er en del av Salten regionråds virksomhet. Kultursamarbeidets virksomhet skal skilles fra Regionrådets virksomhet med eget regnskap, årsmelding og møteprotokoller jfr. § 4 a.-d.

§ 4a. Årsmøte
Årsmøte er kultursamarbeidets høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av juni.

Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd. Kultursamarbeidets medlemmer kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal bl.a.:

 1. godkjenne innkalling og saksliste
 2. godkjenne årsmelding
 3. godkjenne regnskap
 4. vedta rammene for arbeidsprogram for påfølgende kalenderår
 5. behandle saker om medlemskap
 6. behandle innkomne saker


Revisjon skal foretas av Salten Regionråds revisor.

§ 4b. Styret i kultursamarbeidet
Styret i kultursamarbeidet samles 2 – 4 ganger i året og er ansvarlig for virksomheten mellom årsmøtene.

Styrets oppgaver:

 1. lede driften og løse oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak,
 2. legge frem regnskap, rammer for arbeidsprogram og årsmelding for årsmøtet
 3. legge fram budsjett for budsjettmøtet (se § 5.)
 4. velge valgkomite for valg av aktuelle funksjoner som utkommer av styret
 5. velger leder og nestleder i styret og arbeidsutvalg,
 6. utarbeide forslag til instruks for faglig leder og delta i ansettelsen av denne


Valg av styret i kultursamarbeidet:

Medlemskommunene i Salten kultursamarbeid skal velge en representant og en vararepresentant i styret fra sin kommune. Ved valg av representanter tilstrebes det en miks av administrativt ansatte innenfor kultur og politiske representanter. Dersom representanten som velges er politisk valgt skal vararepresentanten være administrativt ansatt og vice versa. Det skal tilstrebes likevekt av kjønn i styret.

Valgperioden for kommunerepresentanter er 4 år. Representantene velges av medlemskommunene i etterkant av kommunestyrevalg.

Funksjonstiden for leder og nestleder er 4 år.

§ 4c. Arbeidsutvalg
Styret i kultursamarbeidet er ansvarlig for at det oppnevnes et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer.

Styrets leder og nestleder er medlemmer i arbeidsutvalget. I utvalget skal det tilstrebes en blanding av administrativt ansatte og politiske representanter. Det bør også tilstrebes en likevekt mellom kjønn.

Arbeidsutvalget tillegges ansvaret for driften av kultursamarbeidet mellom møtene i styret og planleggingen av styremøtene.

Funksjonstiden for leder, nestleder og medlemmer er 4 år.

§ 4d. Administrasjon
Salten kultursamarbeid skal ha faglig leder. Leder jobber på grunnlag av instruks fra styret, godkjent av styret i Salten regionråd.

Faglig leder har innstillings – og forslagsrett overfor styret i kultursamarbeidet.

Salten regionråd har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i kultursamarbeidet.

§ 5. Økonomi
Salten regionråd vedtar budsjett for Salten kultursamarbeid for kommende år. Budsjettet skal vedtas i budsjettmøtet innen 1. oktober.

Kommunenes finansiering av kultursamarbeidets drift, skjer gjennom fastsatt kontingent.  Den blir fastsatt etter følgende modell:

 • grunnfinansiering fra hver medlemskommune
 • innbyggertall ved siste årsskifte
 • nytteverdi for kommunene

Større enkeltprosjekter kan finansieres særskilt.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret i kultursamarbeidet eller regionrådet, eller når minst 2 av medlemskommunene krever det. Innkalling og saksliste skal være utsendt med minst 2 ukers varsel.

§ 7. Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres på årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 8. Utmelding
Medlemskapet i Salten Kultursamarbeid følger medlemskapet i Salten Regionråd. For utmelding vises det til § 10 «Uttreden og oppløsning» i regionrådets vedtekter.

For andre medlemmer som melder seg ut skal medlemskontingenten betales for det året utmeldingen blir gjort. Utmelding må skje senest to måneder i forkant av avholdelse av ordinært årsmøte med virkning tidligst påfølgende kalenderår.

Et medlem som melder seg ut av kultursamarbeidet, har ikke krav på noen av kultursamarbeidets eiendeler.

§ 9. Oppløsning
Oppløsning av kultursamarbeidet kan bare skje på ordinært årsmøte. Sak om oppløsning skal være oppført på utsendt saksliste. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.

Ved oppløsning gjelder kommunelovens regler for fordeling av Kultursamarbeidets eiendeler og forpliktelser.