Vedtekter

Salten Kultursamarbeid

§ 1. Formål
Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for:

at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer

Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

§ 2. Medlemmer
Kommunene i Salten Regionråd, andre offentlige myndigheter og organisasjoner som arbeider med kulturoppgaver kan være medlemmer. Salten Regionråd bestemmer hvem som skal være medlemmer i Salten Kultursamarbeid. Medlemmene oppnevner hver sin representant med vararepresentant til kulturutvalget. Representant og vararepresentant skal være av motsatt kjønn.

Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert med 40 %.

Valgperioden for kommunerepresentanter er 4 år. Representantene velges av medlemskommunene i etterkant av kommunestyrevalg.

Valgperioden for representanter fra andre offentlige myndigheter og/eller frivillige organisasjoner er 2 år.

§ 3. Organisasjonen
Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd. Regionrådet er kultursamarbeidets årsmøte og høyeste myndighet. Kultursamarbeidet kan oppnevne et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer.

Salten Regionråd tilsetter administrativ ledelse i kultursamarbeidet.

Kultursamarbeidets sekretariat er underlagt regionrådets sekretariat og kan tillegges innstil-lingsrett til Kultursamarbeidet og arbeidsutvalget.

Kultursamarbeidets virksomhet skal skilles fra Regionrådets øvrige virksomhet ved eget regn-skap, protokoll, årsmelding og møteprotokoller jfr. § 4 og § 5.

§ 4. Årsmøte
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni.

Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd. Kultursamarbeidets medlemmer kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal bl.a.:

 • godkjenne innkalling og saksliste
 • godkjenne årsmelding
 • godkjenne regnskap
 • vedta arbeidsprogram for påfølgende år
 • vedta budsjett
 • fastsette kommunal kontingent for påfølgende år
 • behandle innkomne saker


Årsmøtet skal videre behandle saker om medlemskap.

Revisjon skal foretas av Salten Regionråds revisor.

§ 5. Kulturutvalget
Kulturutvalget samles 2 – 4 ganger i året og er ansvarlig for virksomheten mellom årsmøtene.
Kulturutvalget:

 • løser oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak,
 • leder driften og står økonomiansvarlig,
 • velger leder og nestleder i utvalget,
 • avgjør behovet for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. medlemmer i et slikt arbeidsutvalg jfr. §3.


Ved evt. opprettelse av arbeidsutvalg skal det tilstrebes at begge kjønn er representert. Et evt. arbeidsutvalg vil ha ansvar for drift mellom møtene i kulturutvalget.

Funksjonstiden for leder, nestleder og evt. medlemmer i arbeidsutvalg er 2 år. Unntatt er funksjonstiden for nestleder i første valgperiode som er 1 år.

§ 6. Kontingent
Kontingent fastsettes av årsmøte for påfølgende år. Kontingenten fordeles på medlemskommunene på grunnlag av kommunenes folketall pr. 1.1. året før budsjettet trer i kraft.

§ 7. Ekstraordinære møter
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 2 av medlemskommunene krever det. Innkalling og saksliste skal være utsendt med minst 2 ukers varsel.

§ 8. Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres på årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 9. Utmelding
Medlemmene kan fritt melde seg ut av Kultursamarbeidet.

Når det gjelder medlemskommunene, må kommunestyre gjøre vedtak om utmelding.

Medlemskontingenten skal betales for det året utmeldingen blir gjort.

Utmelding må skje senest to måneder i forkant av avholdelse av ordinært årsmøte med virkning tidligst påfølgende kalenderår.

Et medlem som melder seg ut av Kultursamarbeidet, har ikke krav på noen av Kultursamarbeidets eiendeler.

§ 10. Oppløsning
Oppløsning av Kultursamarbeidet kan bare skje på ordinært årsmøte. Sak om oppløsning skal være oppført på utsendt saksliste. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.

Ved oppløsning gjelder kommunelovens regler for fordeling av Kultursamarbeidets eiendeler og forpliktelser.